Subsemnatii
1. Rus Adrian
2. Jelescu Dumitru
3. Basa Mihaela
4. Raspopa Marian-Claudiu
5. Voicu Aurel

-denumiti in continuare Asociati- hotarasc infiintarea unei asociatii in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL I – DENUMIRE, REGIM JURIDIC, SEDIU, DURATA

ART.1. Denumirea
Denumirea asociatiei, rezervata la Ministerul Justitiei, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 50914 din data de 28.03.2007, este
Asociatia “EUXINMED” (denumita in continuare Asociatia).

ART.2. Regimul juridic
(1) Asociatia se constituie sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, fara scop lucrativ si apolitical, functionarea ei fiind reglementata
de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu celelalte prevederi ale legislatiei romane, precum si
cu prevederile prezentului Statut si ale Actului Constitutiv.
(2) Toate documente si orice alte inscrisuri trebuie sa indice denumirea Asociatiei, sediul, numarul de inregistrare in Registrul National al Asociatiilor si
Fundatiilor, numarul de telefon si de fax.
(3) In vederea obtinerii de resurse financiare suplimentare, care vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului sau, Asociatia se poate angaja in
activitati economice, daca acestea au caracter accesoriu sau infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute din activitatile acestor societati comerciale,
vor fi folosite numai pentru realizarea scopului Asociatiei.

ART.3. Sediul
(1) Sediul Asociatiei va fi situat in Constanta, B-dul Mamaia, nr. 79, Bloc LS 3, Sc. A, Et. 6, Ap. 26, judetul Constanta, conform declaratiei
autentificate de punere la dispozitie a spatiului din partea presedintelui Asociatiei, Rus Adrian, autentificata sub nr. 556/04.05.2007, la BNP
Pistalu Elena, din Constanta.
(2) Asociatia poate constitui filiale si sucursale, ca structuri teritoriale, in temeiul hotararii Adunarii Generale.

ART.4. Durata
Asociatia se constituie pe durata nelimitata, incepand cu data inregistrarii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

CAPITOLUL II – SCOPUL ASOCIATIEI SI PATRIMONIUL INITIAL

ART. 5. Scop si obiective
(1) Asociatia este o persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, avand urmatoarele scopuri: identificarea, mobilizarea si valorificarea
resurselor necesare sustinerii activitatii medicale si pregatirii profesionale a membrilor asociatiei.
(2) Asociatia urmareste indeaproape atingerea scopului prin urmatoarele obiective:
– Infiintarea unui sistem de formare profesionala, teoretica si clinica pentru membrii asociatiei. Sistemul de formare va cuprinde parametrii
aliniati la standardele de formare internationale in organizarea unor cursuri de formare si/sau perfectionare profesionala.
– Organizarea periodica si patronarea unor reuniuni stiintifice in cadrul carora membrii asociatiei precum si alti specialisti invitati, vor prezenta
diferite aspecte teoretice si practice din domeniul medical.
– Achizitionarea de echipamente si aparaturi medicale necesare pentru desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica si experimente medicale.
– Sustinerea membrilor asociatiei in vederea participarii la manifestari stiintifice, congrese si simpozioane interne si internationale in cadrul
carora sunt prezentate diferite aspecte teoretice si practice din domeniul medical.
– Sustinerea membrilor asociatiei in activitati de perfectionare a pregatirii profesionale.
– Sustinerea membrilor asociatiei in activitatea publicistica (articole, lucrari, monografii etc.) pe diverse teme medicale.
– Colaborarea cu societati, fundatii si asociatii stiintifice, culturale si umanitare precum si cu persoane fizice si juridice din tara si din
strainatate interesate in promovarea si sprijinirea cercetarii in domeniul medical.
(3) Pentru realizarea scopului si a obiectivelor propuse Asociatia va initia si dezvolta relatii de cooperare cu alte organizatii cu scopuri similare
sau cu autoritati publice din Romania sau din strainatate.
(4) Schimbarea scopului asociatiei se va putea face numai de catre asociati si numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte, ori
acesta nu mai poate fi realizat.

ART.6. Patrimoniul initial
(1) Patrimoliu initial al Asociatiei este in valoare de 450,00 lei si se compune din aportul in numerar.
(2) Asociatii vor contribui in cote egale la constituirea patrimoniului initial.
(3) Patrimoiul Asociatiei poate fi majorat prin sponsorizari sau donatii de la diverse persoane fizice sau juridice, romane sau straine, conform legii.

ART.7. Resurse financiare
– Asociatia dispune de resurse financiare provenind din:
– cotizatiile membrilor;
– dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;
– dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie;
– venituri realizate din activitati economice directe;
– donatii, sponsorizari sau legate;
– alte venituri prevazute de lege.
– Asociatia nu poate efectua nici o plata in favoarea unei alte persoane sau entitati juridice, daca aceasta nu corespunde si nu urmareste realizarea
scopului Asociatiei.

CAPITOLUL III – MEMBRII ASOCIATIEI SI CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIATIEI;
DOBANDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AL ASOCIATIEI

ART. 8. In cadrul asociatiei exista urmatoarele categorii de membri din tara sau strainatate:
a) membrii fondatori – acele persoane fizice care au participat si contribuit la patrimoniul initial si la infiintarea asociatiei, sustinand permanent
indeplinirea scopului si obiecticvelor asociatiei;
b) membrii de onoare – personalitati marcante ale vietii stiintifice, tehnice, culturale etc. din toate domeniile de activitate;
c) membrii activi profesional – cei care participa permanent la indeplinirea scopului si obiectivelor asociatiei; acestia trebuie sa fie licentiati si
confirmati in specialitati medicale;
d) membrii asociati – persoane care nu intra in categoria de mai sus, dar care isi manifesta sprijinul pentru activitatea si scopul asociatiei.

ART. 9. Calitatea de membru de onoare este atribuita numai de catre Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director. Membrii de onoare
nu au drept de vot, opiniile acestora avand un rol consultativ.

ART. 10. Inscrierea membrilor se face pe baza unui formular de inscriere adresat asociatiei. Membrii activi profesional si membrii asociati platesc o
cotizatie trimestriala stabilita prin hotararea Consiliului Director. Pot fi membri ai Asociatiei persoane fizice sau juridice care sunt de acord cu prevederile
prezentului Statut si alte reglementari specifice si contribuie la realizarea scopului si obiectivelor asociatiei.

ART. 11. Membrii activi profesional si membrii fondatori au urmatoarele drepturi:
a) sa participe la activitatile asociatiei;
b) sa fie informati asupra programelor si activitatilor, sa ia parte la dezbateri, consfatuiri, simpozioane, si sa faca propuneri privind
programul de activitate;
c) sa adreseze cereri, propuneri sau reclamatii la orice nivel al asociatiei si sa primeasca raspuns;
d) sa aiba acces la toate sursele de informare, la aplicatiile asociatiei si sa foloseasca baza materiala de care dispune aceasta;
e) sa poata renunta oricand la calitatea de membru.

ART. 12. Membrii activi profesional si membrii fondatori au urmatoarele indatoriri:
a) sa respecte statutul asociatiei in litera si spiritul sau;
b) sa contribuie la desfasurarea actiunilor propuse si organizate de asociatie, la realizarea scopului si obiectivelor acesteia;
c) sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor pot leza scopul, obiectivele, activitatea sau interesele asociatiei;
d) sa contribuie, dupa posibilitati (capacitate de munca, profesie, talent, sustinere materiala si morala) la atingerea scopului asociatiei fara sa
revendice avantaje;
e) sa achite la timp cotizatia stabilita de Consiliul Director al asociatiei;
f ) sa nu angajeze asociatia in nici o activitate fara a avea mandat in acest sens;
g) sa aiba conduita civica si morala, sa dovedeasca fidelitate fata de cauza si scopul asociatiei.

ART. 13. Calitatea de membru al asociatiei inceteaza prin:
a) demisie;
b) deces;
c) demitere pentru nerespectarea prevederilor statutare sau pentru desfasurarea unor activitati care aduc prejudicii asociatiei;
d) excluderea pentru neindeplinirea standardelor morale in cadrul asociatiei si a societatii.

ART. 14. Demiterea sau excluderea unui membru din Asociatie se hotaraste de Adunarea Generala.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIATIEI

ART.15. Adunarea Generala a Asociatilor
(1) Organul de conducere este ADUNAREA GENERALA care este alcatuita
din totalitatea membrilor Asociatiei.
(2) Adunarea Generala se intruneste la convocarea Presedintelui Asociatiei in sedinte ordinare, cu o frecventa stabilita de Consiliul Director sau
extraordinare, oricand, pe baza unei solicitari, scrisa sau verbala si motivata, cu minim 7 zile inainte de data fixata, a Consiliului Director sau a cel putin 30%
din numarul total al membrilor Asociatiei, adresata Presedintelui Asociatiei.
(3) Hotararile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. Modalitatea de votare se stabileste de la caz la caz de catre Adunarea Generala. In caz de
balotaj, votul Presedintelui este decisiv. La Adunarea Generala pot participa si alte persoane invitate de membri, dar fara drept de vot.
(4) Hotararile Adunarii Generale, in limitele legii, ale Actului Constitutiv si ale Statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au participat la vot.
(5) Hotararile Adunarii Generale pot fi contestate de catre oricare membru care nu a luat parte la Adunarea Generala sau care a votat impotriva in termen
de 15 zile de la data cand a avut loc sedinta. Contestatiile vor fi transmise in scris sau verbal Consiliului Director.
(6) Atributiile principale ale Adunarii Generale, sunt:
a) stabileste directivele fundamentale ale activitatii Asociatiei aproband calendarul anual de programe si activitati al Asociatiei
potrivit scopului si obiectivelor propuse;
b) alege si revoca membrii Consiliului Director si Cenzorul;
c) dezbate si aproba raportul de activitate pe programe in perioada dintre doua convocari si face propuneri pentru activitatile viitoare
desfasurate pe sectiuni;
d) dezbate si aproba raportul Cenzorului;
e) analizeaza si dispune asupra hotararilor luate de Consiliul Director, cat si asupra propunerilor si problemelor ivite in activitatea
acestuia;
f) dezbate si aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatia financiara anuala;
g) confirma sau infirma, motivat, primirea sau excluderea membrilor;
h) in urma dezbaterilor, adopta modificarile aduse Actului Constitutiv/ Statutului dispunand inregistrarea lor la institutiile competente;
i) hotaraste dizolvarea si lichidarea Asociatiei, cat si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
j) exercita prerogative pe care legea le da in mod imperativ in competenta sa.

ART.16. Consiliul Director
(1) Consiliul Director este organul de administratie al Asociatiei, punand in executare hotararile Adunarii Generale. Presedintele Consiliului Director
este Presedintele Asociatiei.
(2) Consiliul Director este ales de Adunarea Generala, pe o perioada nedeterminata, pana la inaintarea unor propuneri de schimbare formulate
de membrii Asociatiei, propuneri care vor fi discutate in Adunarea Generala a asociatiei.
(3) Consiliul Director se intruneste in sedinte ori de cate ori necesitatile bunei desfasurari a activitatii asociatiei impun reunirea sa in asemenea
sedinte.
(4) Hotararile Consiliului Director se iau cu majoritate de voturi.

ART.17. Atributiile Consiliului Director
Consiliul Director promoveaza obiectivele Asociatiei, vegheaza asupra respectarii si atingerii scopului, stabileste directiile de desfasurare
a activitatilor si apara interesele asociatilor, exercitand urmatoarele atributii:
a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara si programul Asociatiei;
b) intocmeste raportul de activitate pe perioada urmatoare, pe cate il supune spre aprobare Adunarii Generale;
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe perioade curente;
d) asigura si urmareste aplicarea prevederilor Statutului precum si a hotararilor Adunarii Generale;
e) desemneaza persoanele cu drept de semnatura in banca;
f ) propune regulamentul de organizare si functionare al Asociatiei, urmareste aplicarea acestuia cu respectarea
prevederilor Statutului;
g) analizeaza si avizeaza modificarile sau completarile la Statutul Asociatiei pe care le supune spre aprobare Adunarii
Generale;
h) aproba schimbarea sediului cu anuntarea instantelor judecatoresti si celorlalte organe abilitate;
i) incheie contracte de colaborare cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea programelor Asociatiei, angajeaza
si concediaza personalul salariat al Asociatiei;
j) hotaraste colaborarile cu asociatiile non profit din teritoriu care sunt reprezentative pentru domeniul in care isi
desfasoara activitatea;
k) procura fondurile necesare desfasurarii activitatii prin mijloacele ingaduite prin statut si legislatie.

ART.18. Presedintele Asociatiei
Presedintele Asociatiei are urmatoarele atributii:
a) intocmeste si prezinta Consiliului Director regulamentul de organizare si functionare al asociatiei;
b) convoaca Consiliul Director si pregateste ordinea de zi a sedintelor acestuia;
c) intocmeste si prezinta Consiliului Director schema de personal salarizat al asociatiei si ia decizii vizand promovarea,
recompensarea si sanctionarea salariatilor;
d) asigura aplicarea si supravegheaza respectarea statutului asociatiei de catre toti membri;
e) prezinta Consiliului Director proiectele si planurile de activitate ale asociatiei si bugetele lunare si anuale de venituri si cheltuieli;
f) accepta donatiile facute asociatiei de catre persoane fizice si juridice romane sau straine;
g) hotaraste cu privire la angajarea asociatiei fata de terti, precum si asupra gestionarii patrimoniului;
h) reprezinta asociatia in relatiile cu tertii.

CAPITOLUL V. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

ART. 19. Dizolvarea si lichidarea asociatiei se vor face potrivit legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL VI – DISPOZITII FINALE

ART. 20. Asociatia poate inchiria, construi sau/si cumpara orice bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii ei.

ART. 21. Asociatia poate inchiria sau vinde bunurile aflate in proprietatea sa, daca aceasta serveste scopului propus.

ART. 22. Intreaga activitate a asociatiei este supusa legislatiei Romaniei.

ART. 23. Prevederile prezentului statut pot fi completate sau modificate cu respectarea dispozitiilor legale si statutare.